91607    13-14 มีนาคม 2566 นางนันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะประเมินผลงานด้านเอกสาร และเชิงประจักษ์โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ระดับทอง ระดับเพชร และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่ 1 - 3 ของสถานศึกษาที่ยื่นขอรับการประเมินฯ จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) บ้านคลองกำลัง น้ำสาดเหนือ บ้านอุดมธัญญา บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) บ้านดงมัน เพื่อเข้ารับการประเมินในระดับจังหวัดต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ