91741     นายศิริเดช  ศรีสร้อย นายพัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวดวงรัชต์  พงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และตัวแทนกลุ่มอำนวยการ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ