IMG 20230331 092348 resizeนายธีระศักดิ์  พลนาคู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมตามคำสั่งที่ 99/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38. ค.(1) ศึกษานิเทศก์ รอบการประเมินครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเวสาลี 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ