เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนธันวาคม 2565
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนพฤศจิกายน 2565

เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนตุลาคม 2565
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนกันยายน 2565

เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนสิงหาคม 2565
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนกรกฎาคม 2565
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนมิถุนายน 2565

เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2565
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนเมษายน 2565
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนมีนาคม 2565
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนมกราคม 2565

เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนธันวาคม 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนพฤศจิกายน 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนตุลาคม 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนกันยายน 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนสิงหาคม 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนกรกฎาคม 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนมิถุนายน 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนพฤษภาคม 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนเมษายน 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนมีนาคม 2564
เงินเดือนข้าราชการบำนาญ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ