นายศิริเดช ศรีสร้อย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
โทร. 08 6408 2691
010
นางสาวอัมพร  อินทรอาษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. 08 6202 2494
047
นางสาววนิดา  แสงเมือง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 09 2359 2855
022 
นางสาวบุญนาค  ฮวบสวรรค์
ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6235 6961
016
 นายเกรียงศักดิ์  เรืองศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1596 8607
002
นางสาวรัตนชนก  รัตนภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 6939 1055
003นางนัยนา  มั่นพุฒิสรรค์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร. 09-3227-1318
008
นางสาวสุนันทรีรัตน์  ตาลบ้านข่อย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 08 4944 2998
006.jpgนางสาวลัดดา  บุญนาค
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 09 5469 9425 
004.jpgนายณัฐวุฒิ  สิงห์โตทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 09 5624 6247
005.jpgนางสาวสรณ์สิริ  กิจติยะพงศ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
โทร. 08 9268 1772 
007นายวรุตตม์  พวงสมบัติ
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 08 1707 1277
0203
นางสาวจารุวรรณ  ขวัญพุทโธ
พนักงานพิมพ์ดีด
โทร. 09 3267 3669

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ