นายพัฒนรินทร์  จันทะรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
โทร. 08 0195 5289
015นางนันท์ธิยา  จรูญจิตรวีร์
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 08 6679 5729
013นางน้ำผึ้ง  พรเจริญสมบัติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 08 1962 7157
025
นายพงศ์ศักดิ์  ยิ่งหาญ
นักวิชาการศึกษา
โทร. 08 0724 4526
014นางสาวกัญญา  ชูโตศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 08 7842 1380
053
นายประเสริฐ  อริยจินดา
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 08 2561 7952
024
นางสาววรรณภา  สุดตา
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทร. 09 5451 2606 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ