017
นางพรรุ่ง  เฟื่องจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 09 5307 5395
0188
นายวรภพ  ทองดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร. 06 5982 5897
0202
นางสาวณัฐนันท์  ปิ่นเขียน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร. 06 1825 4787

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ