นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
โทร. 06 1030 7655
026
นางกมลทิพย์ ศรีรักษาแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08 6735 1334
031
นางนิตญา ลุนสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคล
048
นายวิทวัส ทิพย์เดโช
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 09 4530 2171
029
นายเอกชัย แสงแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล
033
นางสาววรรณศิริ ศิริเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 08 3956 9619
036
นางอนงค์ มีทอง
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 08 9906 4789
0176
นางสาวเบญจวรรณ  สงสุข
นักทรัพยากรบุคคล
โทร. 08 0146 1984
0205
นางสาวอภิชญา จำปาทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร. 08 6449 0674
0037
นายสุทัศน์  อ่อนจันทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร. 09 5745 9898
034
นางสาวพัชรี พูลสนธิ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร. 09 7968 4744
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ