เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนกันยายน 2566 (เงินเข้าวันที่ 26 ก.ย. 66)
เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนสิงหาคม 2566 (เงินเข้าวันที่ 28 ส.ค. 66)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนกรกฎาคม 2566 (เงินเข้าวันที่ 25 ก.ค. 66)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนมิถุนายน 2566 (เงินเข้าวันที่ 27 มิ.ย. 66)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนพฤษภาคม 2566 (เงินเข้าวันที่ 26 พ.ค. 66)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนเมษายน 2566 (เงินเข้าวันที่ 25 เม.ย. 66)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนมีนาคม 2566 (เงินเข้าวันที่ 28 มี.ค. 66)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (เงินเข้าวันที่ 23 ก.พ. 66)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนมกราคม 2566 (เงินเข้าวันที่ 26 ม.ค. 66)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนธันวาคม 2565 (เงินเข้าวันที่ 26 ธ.ค. 65)
เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนพฤศจิกายน 2565 (เงินเข้าวันที่ 25 พ.ย. 65)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนตุลาคม 2565 (เงินเข้าวันที่ 26 ต.ค. 65)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนกันยายน 2565 (เงินเข้าวันที่ 27 ก.ย. 65)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนสิงหาคม 2565 (เงินเข้าวันที่ 26 ส.ค. 65)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนกรกฎาคม 2565 (เงินเข้าวันที่ 22 ก.ค. 65)
เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนมิถุนายน 2565 (เงินเข้าวันที่ 27 มิ.ย. 65)
เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนพฤษภาคม 2565 (เงินเข้าวันที่ 26 พ.ค. 65)
เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนเมษายน 2565 (เงินเข้าวันที่ 26 เม.ย. 65)

เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนมีนาคม 2565 (เงินเข้าวันที่ 28 มี.ค. 65)
เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เงินเข้าวันที่ 24 ก.พ. 65)
เงินเดือนข้าราชการประจำ เดือนมกราคม 2565 (เงินเข้าวันที่ 26 ม.ค. 65)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ