0124
นายศิริเดช  ศรีสร้อย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
08 6408 2591
032
นางสาวดวงรัชต์  พงษ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร. 09 0689 5557, 08 6679 0728
037
นางศิริญญา  บัวรอด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
0175
นางณัชชารีย์  ศรีไชยพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. 08 1130 4039
0176
นายเลิศพล  กลับทอง
เจ้าพนักานธุรการ
โทร. 09 6803 1265
 039
นายชัยวัฒน์  ชมนา
ช่างไฟฟ้า 4
040
นายสมหมาย  ศรีวารี
พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรกลขนาดกลาง
053
นางสาวสายธาร  ภู่ภักดี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
046.jpg
นายภัทรพล  คงจันทา
ยามรักษาการณ์
man
นายค่าย  โยธาพล
พนักงานขับรถ 
woman
นางรุ่งฤดี  อ่อนขำ
พนักงานทำความสะอาด
man
นายสมคเน  ศรรุ่ง
นักการภารโรง 
man
นายธีรยุทธ  จันทร
ยามรักษาการณ์
054
นางสาวสุมาลี  นาคหมื่นไว
พนักงานทำความสะอาด
โทร. 08 5901 8906

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ