1. โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
2. โรงเรียนบ้านนาขอม
3. โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง
4. โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
5. โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท
6. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด
7. โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น
8. โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
9. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา
10. โรงเรียนบ้านวังข่อย
11. โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง
12. โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว
13. โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
14. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
15. โรงเรียนบ้านเขาดิน
16. โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์)
17. โรงเรียนบ้านร่องหอย
18. โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล
19. โรงเรียนบ้านเขาหินกลิ้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ