02222 มิถุนายน 2566 นางสาวธัญญารัตน์  พิพิธรุ่งรัศมี ประธานบริษัทบริษัท ออลไมโครเทค (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษาเพื่อน้องคนดี จำนวน 53 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 53,000 บาท ร่วมด้วยนายเอกภณ แจ่มใส นายอำเภอไพศาลี ร่วมมอบทุุนให้กับนักเรียนอีก 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ให้กับนักเรียนในอำเภอไพศาลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จึงขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในคราวต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ขอบคุณภาพข่าวโดยนางสาวอภิชญา จำปาทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ