0199การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 25 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๓
1. คลิกดาวน์โหลด Power Point
2. คลิกดาวน์โหลด รูปภาพทั้งหมด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ