9491128 มีนาคม 2566 นายพัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 นางสาวอัมพร  อินทรอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศ ปีการศึกษา 2566 และแจ้งข้อราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเวสาลี 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ