1.  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2.  เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th
  3.  โทรศัพท์หมายเลข 022739020 ต่อ 3124 หรือ 3122 หรือ 3115

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่ 504 หมู่ 3 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
โทรศัพท์ 0 5625 9608 โทรสาร 0 5625 9282
อีเมล : nsw3@nsw3.go.th
จัดทำโดยนายวรุตตม์  พวงสมบัติ